بازرگانی در سطح بین المللی

همکاری با کشورهای چین، هند، آلمان، روسیه، ایتالیا و ترکیه